tirsdag, februar 19, 2019
 
opera fix
Print   Minimize 
opera fix

... Det er i den lokale kirke, at en detaljeret pastoral plans specifikke træk kan identificeres - mål og metoder, uddannelse og berigelse af de involverede mennesker, søgen efter de nødvendige midler - som vil gøre det muligt, at forkyndelsen af Kristus når mennesker, danner menigheder og har en dyb og indtrængende indflydelse ved at bringe evangeliets værdier til anvendelse i samfund og kulturer ...

Johannes Paul II, 2001

I sit skrift, Novo Millennio Ineunte ("Ved begyndelsen til det ny årtusinde") fra 2001 lagde pave Johannes Paul II stor vægt på at understrege, at ethvert sogn har pligt til at planlægge sin fremtid, og at dette skal gøres ved at forberede en effektiv pastoral plan, der inkluderer mål, metode, forberedelse, fordybelse og med et budget.

I Skt. Laurentii Menighed har Johannes Paul II’s ord inspireret os til udarbejdelse af en visions-, missions- og identitetserklæring (se nærmere om dette arbejde her) og foreløbigt to større sogneevalueringer (se om dette arbejde her, og mere specifikt om sogneevaluering 2008 her, og om sogneevaluering 2012 her).

At menigheden har valgt på denne måde at bruge tid og ressourcer på at udarbejde disse redskaber er også en virkeliggørelse af bispedømmets  Vedtægt for Menighedsråd, der i § 4 taler om alle menighedsmedlemmers medansvar for menighedens liv og vækst og om den komptence, som menighedsrådet som repræsentanter for menighedens medlemmer, har på dette område.

Visions- og missionserklæringen er ikke udtryk for holdninger og målsætninger, vi altid lever op til, eller for noget vi altid nødvendigvis er. Det ved vi godt. Men den udtrykker det, vi ønsker at stræbe efter. Den er udtryk for, at vi ønsker at være en rummelig og velkommende kirke med Jesus Kristus i centrum. Den er udtryk for, at vi ser Kirken som Guds folk, hvor alle har del i et fælles ansvar for Kirkens fællesskab og mission. 

Det er heller ikke ord, der lever videre af sig selv.  Afgørende er, at de målsætninger, der ligger i visions- og missionserklæringen, løbende bruges aktivt af såvel menighedens medlemmer som menighedsrådet i  vores arbejde. Afgørende er, at de fortsat er og forbliver en del af vores hjertes længsel, og at vi lader Helligånden røre ved os. Afgørende er, at vi beslutter os for at omsætte det i praksis. 

Lad os derfor beslutte os for også fremover at stræbe efter at tjene Guds rige ved sammen at række ud og ved at bygge på aktiv deltagelse og samarbejde med plads og rum for alle.

opera fix
Sankt Laurentii Kirke 2008/2018 Terms Of Use Privacy Statement